تبلیغات بنری - بلاگ کلیک یاب

تبلیغات بنری

وب سایت انتخاب | Entekhab.ir
نام جایگاه موقعیت جایگاه ابعاد جایگاه مدت نمایش قیمت جایگاه (ریال)
A1 صفحه اصلی 90×728 یک ماه ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
M1 & M3 صفحه اصلی 100×300 یک ماه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰
M2 & M4 صفحه اصلی 250×300 یک ماه ۹۰/۰۰۰/۰۰۰
LS1 & LS2 & LS3 صفحه اصلی 600×120 یک ماه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
LS4 & LS5 & LS6 صفحه اصلی 600×120 یک ماه ۷۰/۰۰۰/۰۰۰
LS7 & LS8 & LS9 صفحه اصلی 600×120 یک ماه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
RS1 صفحه اصلی 100×300 یک ماه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
 RS2 & LS10 صفحه اصلی 250×300 یک ماه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰
RS3 & LS12 صفحه اصلی 250×300 یک ماه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
RS4 & LS11 صفحه اصلی 100×300 یک ماه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
RS5 صفحه اصلی 250×300 یک ماه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
RS6 صفحه اصلی 250×300 یک ماه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
RS7 صفحه اصلی 100×300 یک ماه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
RS8 صفحه اصلی 600×300 یک ماه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
B1 صفحه داخلی 90×728 یک ماه ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰
LSB1 صفحه داخلی 100×300 یک ماه ۷۰/۰۰۰/۰۰۰
LSB2 صفحه داخلی 250×300 یک ماه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
LSB3 صفحه داخلی 250×300 یک ماه ۷۰/۰۰۰/۰۰۰
LSB4 صفحه داخلی 600×300 یک ماه ۷۰/۰۰۰/۰۰۰
LSB5 صفحه داخلی 250×300 یک ماه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
LSB6 & LSB7 صفحه داخلی 250×300 یک ماه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
RSB1 & RSB2 & RSB3 صفحه داخلی 250×300 یک ماه ۷۰/۰۰۰/۰۰۰
RSB4 & RSB5 صفحه داخلی 250×300 یک ماه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
RSB6 صفحه داخلی 600×300 یک ماه ۵۵/۰۰۰/۰۰۰
RSB7 صفحه داخلی 100×300 یک ماه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
RSB8 صفحه داخلی 250×300 یک ماه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
دانلود نمای جایگاه های سایت انتخاب
وب سایت گجت نیوز | Gadgetnews.net
نام جایگاه موقعیت جایگاه ابعاد جایگاه مدت نمایش قیمت جایگاه (ریال)
A1 صفحه اصلی 90×728 یک ماه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰
A2 صفحه داخلی 90×728 یک ماه ۶۵/۰۰۰/۰۰۰
A3 صفحه داخلی 60×468 یک ماه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
A4 صفحه داخلی 60×468 یک ماه ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
S1 & S2 تمام صفحات 250×300 یک ماه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
S3 تمام صفحات 250×300 یک ماه ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
S4 تمام صفحات 250×300 یک ماه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
S5 & S6 تمام صفحات 250×300 یک ماه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
S7 & S8 تمام صفحات 250×300 یک ماه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
S9 تمام صفحات 250×300 یک ماه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
S10 تمام صفحات 250×300 یک ماه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
دانلود نمای جایگاه های سایت گجت نیوز
وب سایت طرفداری | Tarafdari.com
نام جایگاه موقعیت جایگاه ابعاد جایگاه حداقل نمایش قیمت جایگاه (ریال)
A صفحه اصلی 250×300 ٪۳۳ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰
A صفحه داخلی 250×300 ٪۲۵ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰
B صفحه اصلی 60×468 ٪۱۰۰ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰
D صفحه اصلی 60×468 ٪۱۰۰ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰
D صفحه داخلی 60×468 ٪۱۰۰ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰
E صفحه داخلی 60×468 ٪۵۰ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰
زیر Player تمام ویدیوها زیر قاب ویدیو 60×570 ٪۱۰۰ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰
دانلود نمای جایگاه های سایت طرفداری